Usposabljanje mentorjev supervizirane prakse

Naslednja izobraževanja


Usposabljanje za mentorje supervizirane prakse obsega:

 • 160 ur v okviru delavnic,
 • 45 ur vodenja supervizirane prakse psihologa začetnika,
 • 30 ur supervizije mentoriranja.

20150411_163438

Usposabljanje v okviru delavnic

Usposabljanje mentorjev poteka modularno. Pred vstopom v določen modul, ki je sestavljen iz več delavnic, mora mentor sodelovati v (e-)predpripravi na modul.

Udeleženci usposabljanj morajo izpolniti zahtevane predpriprave na modul, sicer se delavnic v okviru modula ne morejo udeležiti.

V usposabljanju se mora mentor udeležiti 10 delavnic, ki trajajo 5–8 pedagoških ur. Tipična delavnica poleg 5–8 ur srečanja v živo vključuje še okvirno 7–10 ur samostojnega dela, tj. predhodnih in naknadnih nalog, npr. posebnih vaj, (samo)refleksije.

Samorefleksija 3

Vsebine delavnic:

 1. Opredelitev mentorstva in supervizije, cilji mentoriranja/supervizije, različne vloge mentorja/supervizorja, področja fokusa v superviziji, modeli mentoriranja/supervizije.
 2. Vzpostavitev in razvoj mentorskega/supervizorskega odnosa, sestavine mentorskega sporazuma.
 3. Kompetenčni model – prepoznavanje posameznih kompetenc, načrtovanje njihovega razvoja in ocenjevanje kompetenc.
 4. Etika in varovanje osebnih podatkov.
 5. Veščine mentoriranja in supervizije, metode supervizije in razvijanje veščin njihove uporabe.
 6. Komunikacija v mentorskem odnosu, prepoznavanje ovir in obrambnih mehanizmov, prepoznavanje potreb mentoriranca, vodenje mentorskega/supervizijskega pogovora, refleksija in tehnike za spodbujanje refleksije, podajanje povratnih informacij, evalvacija.
 7. Vrste gradiv na mentorskem srečanju, različne tehnike analize gradiv; uporaba videoposnetkov v superviziji
 8. Reševanje težavnih primerov.
 9. Skrb za duševno zdravje strokovnjaka
 10. Vrste supervizije (metasupervizija, intervizija, individualna, skupinska), vključevanje v skupinsko supervizijo, znanje o vodenju skupinske supervizije in skupinski dinamiki, procesih v skupinski superviziji, vlogah, ki jih zavzemajo člani skupine, ovirah ipd.
 11. Vodenje supervizirane prakse psihologa začetnika
 12. Vključevanje v supervizijo mentoriranja supervizirane prakse
Ljubljana, Filozofska fakulteta. Projekt Super psiholog. Foto: STA

Foto: STA

Vodenje supervizirane prakse psihologa začetnika

Mentor med usposabljanjem pridobiva neposredne izkušnje z mentoriranjem psihologa začetnika. Vodi supervizirano prakso psihologa začetnika. Slednje vključuje 45 ur mentoriranja (navadno 40 ur rednih mentorskih srečanj in eno podaljšano srečanje) in dejavnosti izven mentorskih srečanj, npr. pripravo na srečanje, reflektiranje srečanj, ocenjevanje kompetenc začetnika itd.

Vključevanje v supervizijo mentoriranja supervizirane prakse

Vsak mentor se med usposabljanjem vključi v supervizijsko skupino, kjer z drugimi mentorji reflektira svoje mentoriranje. Vključitev je obvezna. Med usposabljanjem za mentorje supervizirane prakse supervizijska srečanja potekajo enkrat mesečno.

20150613_121403

Več v Smernicah za izvajanje supervizirane prakse …